0141-2385090, 2385213

Governing Body

ASHOK CLUB, JAIPUR
LIST OF MEMBERS OF GOVERNING BODY

1. H.H. RAJMATA SMT. PADMINI DEVIJI SAHIBA OF JAIPUR THE PRESIDENT
2. PRINCESS DIYA KUMARIJI SAHIBA OF JAIPUR
3. PRINCESS GAURAVI KUMARIJI SAHIBA
4. MAHARAJ SHRI NARENDRA SINGHJI SAHIB
5. RANI SAHIBA SMT. SHREE KUMARIJI OF BANSWARA
6. SHRI RONNIE SHERMAN
7. SHRI JAGJEET SINGH SHEKHAWAT
8. SHRI DEVRAJ SINGH KHANGAROT
9. SHRI AMITABH JAIN
10. SHRI AJAY PRAKASH SINGHA
11. SHRI VINAYAK DATT SECRETARY
12 COL. KISHORE SINGH JODHA JOINT SECRETARY